Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 03-11-2020

Open call: onderzoeksbeurs voor een kunstenaar, curator, schrijver of denker

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
online version - Please scroll down for the English version
Babi Badalov am Euromental (detail) mixed media installation variable dimensions Collection HKA Antwerp Collection Flemish Community

Onderzoeksbeurs voor kunstenaar, curator, schrijver of denker

Open call M HKA en Van Abbemuseum

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en het Van Abbemuseum in Eindhoven kondigen een onderzoeksbeurs aan voor een kunstenaar, curator, schrijver of denker. De beurs bestrijkt een onderzoeksperiode van maximaal twaalf maanden en de resultaten van het onderzoek worden in 2021 in twee tentoonstellingen gepresenteerd: Rewinding Internationalism: The 1990s and Today (Van Abbemuseum) en Eurasia: A Landscape of Mutability (M HKA). Beide tentoonstellingen maken deel uit van het vierjarig programma Our Many Europes, een initiatief van de museumconfederatie L’Internationale.

Ambitieus onderzoeksproject
We zijn op zoek naar een speculatief, ambitieus onderzoeksproject dat een brug vormt tussen beide tentoonstellingen. Onderzoekers die de archieven en collecties van M HKA en het Van Abbemuseum willen bekijken zijn van harte welkom, dit is echter geen verplichting.

Onderzoeksgebieden en -methoden
We zijn geïnteresseerd in voorstellen waarin de volgende onderzoeksgebieden en -methoden aan bod komen:
  • kritische betrokkenheid bij de concepten internationalisme, transnationalisme, globalisering en Eurazië;
  • focus op microgeschiedenis in plaats van op algemene tijdlijnen om concepten, geschiedschrijving en visies binnen het onderzoek toe te lichten;
  • projecten waarbij de locatie van de expositie eventueel wordt gebruikt voor de voortgang van het onderzoek;
  • speculatief denken/handelen met betrekking tot transhistorische ontwikkelingen, multipolariteit en veranderlijkheid;
  • culturele uitwisselingsnetwerken (historisch, hedendaags of toekomstgericht) die het verkennen van bovenstaande voorwaarden vereenvoudigen.

Over de beurs

Onderzoekers krijgen, indien gewenst, vrije toegang tot de archieven en netwerken van het museum om zelfstandig onderzoek te doen. Er wordt van hen verwacht dat ze aan het begin van hun onderzoek (op locatie of online) een intern seminar verzorgen voor collega's van het museum. Er moet in onderzoeksvoorstellen rekening worden gehouden met eventuele beperkingen vanwege COVID-19. Creatieve oplossingen om zo veel mogelijk op afstand te werken worden van harte toegejuicht. Het onderzoek (als kunstproject of voorstel van een curator) wordt onderdeel van de exposities Eurasia en Rewinding Internationalism. De beurs bestaat uit een onderzoeksbeurs van € 10.000 en een maximaal productiebudget van € 5.000. Beperkte presentatiebudgetten worden afzonderlijk besproken met M HKA en het Van Abbemuseum.

Deadline 
Onderzoeksvoorstellen moeten vóór 6 december 2020 worden ingediend.
Meer informatie
 

English version

 
Babi Badalov am Euromental (detail) mixed media installation variable dimensions Collection HKA Antwerp Collection Flemish Community

Research Fellowship for an artist, curator, writer or thinker

Open call M HKA / Van Abbemuseum

M HKA, Museum of Contemporary Art Antwerp and Van Abbemuseum, Eindhoven, are pleased to announce a Research Fellowship for an artist, curator, writer or thinker. The research grant will facilitate a period of research for up to twelve months, leading to manifestations of the research in two projects presented by M HKA and Van Abbemuseum respectively in 2021: Rewinding Internationalism: The 1990s and Today (Van Abbemuseum) and Eurasia: A Landscape of Mutability (M HKA). Both exhibitions take place within the context of the four-year programme Our Many Europes, by the museum confederation L’Internationale.

Ambitious research project
We are looking for a speculative, ambitious research project that can speak across and between the frameworks of the two exhibitions. Researchers are welcome - though not required - to look to the archives, collections or local context of M HKA and the Van Abbemuseum as starting points for the research. We are looking for a research project that offers dialogical perspectives to analyse, question and form methodologies for exploring these designated research areas.

Research areas and methodologies
We invite proposals that address the following research areas and methodologies:
  • Critical engagement with the constructs of internationalism, transnationalism, globalisation and Eurasia.
  • A focus on microhistories, rather than master narratives that serve to illuminate the concepts, histories and visions explored in the research.
  • Projects that consider or use the site of the exhibition to mobilise the research.
  • Speculative thinking / practice in relation to the transhistorical, multipolarity and mutability.
  • Cultural networks of exchange (historical, current or futuristic) that facilitate the exploration of the terms above.

About the grant

Should they wish, researchers will be given open access to the museums’ archives and networks to be negotiated on an individual basis. They are expected to present an internal seminar for museum colleagues at the start of their research (either in person or online). Research proposals should identify and account for potential restrictions to the project caused by COVID-19. We similarly encourage imaginative, critical ways of working from / through distance. The research (as artistic project or curatorial proposal) will form part of the exhibitions Eurasia and Rewinding Internationalism. The grant consists of €10.000 research fee + a maximum of €5.000 production budget. Limited presentation budgets will be discussed separately with M HKA and the Van Abbemusuem

Deadline 
Proposals should be sent by December 6, 2020.
More information
 
LI logo OME EU DEZE ALTIJD GEBRUIKEN

Image: Babi Badalov, I am Euromental (detail), 2015, mixed media installation, variable dimensions. Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community
 
 
Plan je bezoek / plan your visit
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 Eindhoven

afmelden/unsubscribe
Bezoek / visit
Dinsdag t/m zondag 11 uur - 17 uur
Boek je online tickets vooraf op vanabbemuseum.nl/tickets

Tuesday until Sunday 11 am - 5 pm
Book your online tickets in advance on vanabbemuseum.nl/tickets

Het van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:
Sponsoren en Partners
Verzorgd door MailingLijst